Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với  trang web MotaikhoanchungkhoanVPS.com  (“ Trang web ”) được điều hành bởi MoTaiKhoanChungKhoanVPS, LLC. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này, bạn sẽ chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này ĐIỀU KIỆN điều chỉnh việc bạn truy cập và sử dụng Trang web cũng như bất kỳ Dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp thông qua Trang web (gọi chung là “ Dịch vụ”). Vui lòng đọc kỹ và nếu bạn không đồng ý với ĐIỀU KIỆN theo bất kỳ cách nào, thì đừng sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào. 

MoTaiKhoanChungKhoanVPS có quyền đăng các thay đổi đối với ĐIỀU KIỆN trên Trang web này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với ĐIỀU KIỆN này, chúng tôi sẽ đăng ĐIỀU KIỆN được cập nhật tại đây, cùng với ngày có hiệu lực của nó và thông báo cho bạn qua email hoặc bằng một thông báo trên Trang web của chúng tôi. Nếu bất kỳ thay đổi ĐIỀU KHOẢN nào không được chấp nhận, bạn phải ngừng sử dụng Trang web này. Trong ĐIỀU KHOẢNnày, ” MoTaiKhoanChungKhoanVPS ” và ” chúng tôi ” đề cập đến MoTaiKhoanChungKhoanVPS, LLC và ” Người dùng ” hoặc ” bạn ” đề cập đến từng khách truy cập vào Trang web này.

Nếu bạn đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web này, bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung (” Điều khoản Dịch vụ) áp dụng cho các Dịch vụ đó, sẽ được bạn chú ý vào thời điểm đó.

Trang web và Dịch vụ

Chúng tôi không đảm bảo rằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, và MoTaiKhoanChungKhoanVPS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tính năng nào không thể truy cập được hoặc bất kỳ tính năng nào của Trang web và Dịch vụ của mình. Trang web và các tính năng của trang web có thể được MoTaiKhoanChungKhoanVPS mở rộng, giới hạn hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào để đáp ứng nhu cầu của Người dùng, hoặc vì lý do kỹ thuật hoặc lý do khác mà không cần thông báo trước hoặc lý do. Chúng tôi cũng có thể theo quyết định riêng của mình và vào bất kỳ lúc nào, ngừng cung cấp, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ hoặc tất cả Trang web hoặc Dịch vụ, mà không cần thông báo. Để truy cập một số nội dung hoặc tính năng của Trang web hoặc Dịch vụ của Trang web, Người dùng có thể cần nâng cao hoặc cập nhật phần cứng hoặc phần mềm trong hệ thống máy tính của họ. MoTaiKhoanChungKhoanVPS không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp không truy cập được Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, một phần hoặc toàn bộ,

Trẻ vị thành niên

Chúng tôi không cung cấp thông tin hoặc dịch vụ cho trẻ vị thành niên và nếu bạn dưới 18 tuổi và ít nhất 13 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Trang web này và / hoặc Dịch vụ với sự tham gia tích cực của cha mẹ, người giám hộ hoặc người lớn giám sát khác. Bạn không thể sử dụng Trang web này nếu bạn dưới 13 tuổi.

Không có lời khuyên đầu tư cá nhân

Trang web này không cung cấp các dịch vụ pháp lý, thuế, kế toán hoặc đầu tư riêng lẻ hoặc tùy chỉnh. Vì hoàn cảnh của mỗi cá nhân là duy nhất, nên tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra các quyết định tài chính.

Giới hạn nội dung trang web thông báo

Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, kỹ lưỡng hoặc chất lượng của thông tin trên Trang web này hoặc thông qua các Dịch vụ, chỉ được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ SN CÓ” do Người dùng tự chịu rủi ro. Thông tin này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba và MoTaiKhoanChungKhoanVPS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong nội dung Trang web.

 Thông tin và các chiến lược đầu tư, kế toán hoặc pháp lý được cung cấp tại Trang web này không toàn diện và cũng không phù hợp với mọi cá nhân. Bạn có trách nhiệm xác định xem, cách thức và mức độ mà bạn dự định sử dụng thông tin và Dịch vụ sẽ khả thi về mặt kỹ thuật và pháp lý ở các khu vực trên thế giới mà bạn dự định sử dụng chúng. 

Bạn nên xác minh bất kỳ thông tin nào trước khi sử dụng cho bất kỳ mục đích cá nhân, tài chính, kế toán, pháp lý hoặc kinh doanh nào.Ngoài ra, các ý kiến ​​và quan điểm được thể hiện trong bất kỳ bài viết nào trên Trang web này chỉ là của (các) tác giả của bài báo và không phản ánh ý kiến ​​của MoTaiKhoanChungKhoanVPS hoặc ban quản lý của nó. Nội dung và dịch vụ của Trang web có thể được chúng tôi sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc không có lý do, và MoTaiKhoanChungKhoanVPS sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về bất kỳ chỉnh sửa hoặc thay đổi nào đối với bất kỳ nội dung Trang nào.

Giấy phép sử dụng nội dung trang web

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép sử dụng cá nhân có giới hạn để truy cập, hiển thị, tải xuống, định dạng và in các phần của nội dung Trang web này chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại cá nhân của riêng bạn, miễn là nội dung đó không được sửa đổi và tất cả các thông báo độc quyền được giữ nguyên vẹn. Bạn không được phép sao chép, xuất bản, dịch, hợp nhất, bán, cho thuê, phân phối nội dung hoặc tạo tác phẩm phái sinh của nội dung trên bất kỳ trang web nào khác hoặc như một phần của bất kỳ tài liệu giáo dục, đào tạo hoặc tài liệu tham khảo nào. Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đưa vào bất kỳ nội dung nào trên Trang web này.

Nội dung của bên thứ ba

Bất kỳ lời chứng thực, ý kiến, lời khuyên, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc thông tin hoặc nội dung khác được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này bởi các bên thứ ba (“ Nội dung của bên thứ ba ”) chỉ là của các nhà cung cấp tương ứng của họ và không phải của MoTaiKhoanChungKhoanVPS, điều này không đảm bảo tính chính xác, tính đầy đủ, độ tin cậy hoặc tính hữu ích của Nội dung bên thứ ba. Người dùng có trách nhiệm đánh giá Nội dung của bên thứ ba và MoTaiKhoanChungKhoanVPS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra bởi việc Người dùng dựa vào hoặc sử dụng Nội dung của bên thứ ba khác.

Mở tài khoản

Tổng quan. Một số Dịch vụ do MoTaiKhoanChungKhoanVPS cung cấp yêu cầu bạn tạo tài khoản. Khi bạn tạo một tài khoản, bạn đồng ý rằng bạn có quyền tạo tài khoản đó và tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giữ thông tin đăng nhập của mình (ví dụ: ID người dùng và mật khẩu) chính xác, an toàn và bí mật. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào do sử dụng thông tin đăng nhập của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng thông tin đăng nhập của bạn đã được bao gồm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải chịu do sử dụng trái phép thông tin đăng nhập của bạn.

Đăng nhập xã hội. Nếu bạn đăng nhập hoặc đăng nhập bằng chức năng mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện hiện hành của mạng xã hội.

Advisor Insights – dành cho người dung

MoTaiKhoanChungKhoanVPS có thể cung cấp một số dịch vụ nhất định, bao gồm, ví dụ, dịch vụ Thông tin chi tiết về Cố vấn của MoTaiKhoanChungKhoanVPS (“ Dịch vụ AI”), Cho phép người dùng tham gia theo cách này hoặc cách khác với mạng lưới các chuyên gia và cố vấn của bên thứ ba (bao gồm bằng cách gửi các câu hỏi đề xuất được đặt ra cho các chuyên gia lập kế hoạch tài chính và tài chính cá nhân). Việc bạn sử dụng và phụ thuộc vào các dịch vụ như vậy, nếu có, hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản này mọi lúc. Nội dung gửi của bạn (bao gồm bất kỳ thông tin hồ sơ công khai nào được liên kết với nội dung gửi đó) và mọi phản hồi liên quan từ mạng cố vấn của chúng tôi, tất cả các tài liệu cấu thành Nội dung của Bên thứ ba theo ĐIỀU KHOẢN này, có thể được hiển thị trong các diễn đàn có thể xem công khai. Việc gửi câu hỏi không đảm bảo sẽ có câu trả lời.Nếu bạn chọn theo dõi bất kỳ cố vấn nào, bạn đồng ý nhận bản tóm tắt nội dung của cố vấn hàng tuần qua bản tin email. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin cố vấn bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết chọn không tham gia trong bất kỳ thông báo email nào từ chúng tôi và / hoặc bằng cách truy cập trang “Quản lý Đăng ký” trên Trang web của chúng tôi. Vui lòng xem phần “Liên Hệ” của chúng tôi bên dưới để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể liên lạc với bạn về Dịch vụ AI và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp.

QUAN TRỌNG:  Không có mối quan hệ với khách hàng; Không có đặc quyền. Bằng cách trả lời các câu hỏi, cố vấn không có ý định hình thành và không hình thành cố vấn-khách hàng, người lập kế hoạch-khách hàng hoặc bất kỳ mối quan hệ chuyên nghiệp hoặc đặc quyền trực tiếp nào khác với bất kỳ người dùng nào của Trang web. Xin lưu ý rằng luật, quy định, các cơ quan quản lý khác, tiêu chuẩn, thông lệ và thủ tục áp dụng cho câu hỏi cụ thể của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn. Ngoài ra, không có Nội dung nào của bên thứ ba sẽ được coi là riêng tư hoặc bí mật, cũng như không được bảo vệ bởi luật sư-khách hàng hoặc bất kỳ đặc quyền nào khác và nó có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi MoTaiKhoanChungKhoanVPS và những người khác. Các công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục câu hỏi, câu trả lời của bạn và Nội dung bên thứ ba khác để cho phép nội dung đó xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm (ví dụ: nếu ai đó thực hiện tìm kiếm trên google.com hoặc một công cụ tìm kiếm khác, câu hỏi, câu trả lời của bạn,

Đánh giá của người môi giới

 

Trong trường hợp MoTaiKhoanChungKhoanVPS cung cấp các đánh giá về các nhà môi giới trực tuyến (mỗi đánh giá là “ Đánh giá ” và cùng là “ Đánh giá ”), điều khoản dưới đây sẽ áp dụng cùng với các điều khoản còn lại của ĐIỀU KHOẢNnày. Bạn hiểu và đồng ý nhận thông tin liên lạc từ MoTaiKhoanChungKhoanVPS, bao gồm cả những thông tin được nêu trong phần “Thông tin liên lạc” của ĐIỀU KHOẢN này. MoTaiKhoanChungKhoanVPS bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì và không cần thông báo cho bạn, thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc hủy bỏ quyền truy cập vào và / hoặc bất kỳ và tất cả các Đánh giá.

Chỉ dành cho Mục đích Thông tin. Mỗi Đánh giá chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Thông tin có thể không áp dụng cho từng tiểu bang / tỉnh / lãnh thổ và / hoặc khu vực tài phán. MoTaiKhoanChungKhoanVPS không thể đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong Đánh giá sẽ chính xác, đầy đủ và / hoặc mới nhất. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm về chất lượng của nội dung Đánh giá.

Bạn không được phép sao chép, tải lên, truyền, phân phối, hiển thị công khai, bán, xuất bản, sao chép hoặc sử dụng Bài đánh giá, và / hoặc bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào được cung cấp liên quan đến Bài đánh giá cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của MoTaiKhoanChungKhoanVPS.

Việc MoTaiKhoanChungKhoanVPS công bố bất kỳ Đánh giá nào không phải và sẽ không được MoTaiKhoanChungKhoanVPS coi là xác nhận hoặc khuyến nghị của nhà môi giới đó và các quan điểm được thể hiện trong bất kỳ Đánh giá nào là của Người đánh giá chứ không phải MoTaiKhoanChungKhoanVPS.

Thông tin trong Đánh giá có thể khác với thông tin được cung cấp khi bạn truy cập trang web của tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể. Khi đánh giá nhà môi giới trực tuyến, vui lòng xem lại các điều khoản và điều kiện của nhà môi giới trực tuyến. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến báo giá, phí, điều khoản, tỷ lệ, phạm vi bảo hiểm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc cung cấp bởi các nhà môi giới trực tuyến. Chúng tôi không đảm bảo rằng báo giá, phí, điều khoản, tỷ lệ, phạm vi bảo hiểm hoặc dịch vụ do các nhà môi giới trực tuyến cung cấp là tốt nhất hiện có. Chúng tôi không liên quan và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thỏa thuận phí nào mà bạn có thể tham gia với bất kỳ nhà môi giới trực tuyến hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào khác. Theo đây, bạn giải phóng cho chúng tôi bất kỳ và tất cả các tổn thất, chi phí, thiệt hại hoặc khiếu nại liên quan đến,

MoTaiKhoanChungKhoanVPS có thể nhận được tiền bồi thường từ các nhà môi giới trực tuyến khi người dùng đăng ký hoặc được chấp thuận cho một sản phẩm tài chính thông qua Trang web của chúng tôi. Việc bồi thường có thể ảnh hưởng đến sản phẩm và nhà môi giới nào mà chúng tôi đánh giá và viết về cũng như việc sản phẩm có xuất hiện trên Trang web của chúng tôi hay không. Trang web không có mục đích giới thiệu mọi nhà môi giới trực tuyến hoặc sản phẩm tài chính có sẵn trên thị trường.

Vi rút

MoTaiKhoanChungKhoanVPS không đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống thông qua Trang web của mình sẽ không bị nhiễm vi rút hoặc vi rút hoặc mã khác có thể có các đặc tính gây ô nhiễm hoặc phá hoại. Bạn có trách nhiệm thực hiện đủ các thủ tục và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về tính toàn vẹn, bảo mật và độ chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, cũng như duy trì một phương tiện bên ngoài Trang web để tái tạo lại bất kỳ dữ liệu bị mất nào. 

Liên kết

Để thuận tiện cho Người dùng, Trang web và Dịch vụ có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên khác. Bởi vì chúng tôi không xem xét và không có quyền kiểm soát các trang web và tài nguyên đó, MoTaiKhoanChungKhoanVPS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào tại các trang web hoặc tài nguyên đó. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực, liên kết, phê duyệt, liên kết hoặc tài trợ nào của MoTaiKhoanChungKhoanVPS đối với các trang web được liên kết, tài nguyên, nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của chúng. Khi bạn chọn một liên kết, bạn có thể rời khỏi Trang web của chúng tôi. Thông tin có sẵn trên các trang web của bên thứ ba có thể có một số hạn chế nhất định đối với việc sử dụng hoặc phân phối thông tin khác với ĐIỀU KIỆN này.

Hành vi bị cấm

Các hoạt động sau đây bị nghiêm cấm:

 • Đăng quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, thư rác, thư rác, thư dây chuyền, kế hoạch kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức gạ gẫm nào khác (“Thư rác ”);
 • Bài đăng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận nào (bao gồm cả các liên kết);
 • Đăng thông tin cá nhân (cho chính bạn hoặc bất kỳ ai khác);
 • Đăng tài liệu có chứa vi rút hoặc mã độc hại hoặc phá hoại khác;
 • Đăng nội dung xúc phạm bao gồm ngôn từ tục tĩu, tục tĩu, phân biệt chủng tộc hoặc tài liệu khiêu dâm;
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có tính chất phỉ báng, vi phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác hoặc vi phạm quyền của bất kỳ người nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập và phân phối thông tin về người dùng Internet mà không được sự cho phép của họ, trừ khi được luật hiện hành cho phép;
 • Đăng bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, thù hận, hạ thấp người khác trên cơ sở giới tính, chủng tộc, giai cấp, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, sở thích tình dục, khuyết tật hoặc phân loại khác hoặc có thể bị phản đối theo bất kỳ cách nào;
 • Sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, thiết kế ngược, lắp ráp ngược hoặc cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào của Trang web hoặc Dịch vụ;
 • Xóa hoặc che khuất thông báo bản quyền hoặc các thông báo khác được hiển thị liên quan đến nội dung có thể truy cập thông qua Trang web hoặc Dịch vụ;
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn các chức năng, Dịch vụ của Trang web hoặc các máy chủ và mạng được kết nối với Trang web, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Trang web;
 • Sửa đổi Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào, hoặc sử dụng các phiên bản đã sửa đổi của Trang web hoặc Dịch vụ, bao gồm (nhưng không giới hạn) cho mục đích có được quyền truy cập trái phép vào Trang web hoặc Dịch vụ;
 • Sao chép, in ấn, lưu vào bộ nhớ đệm, lưu trữ hoặc phân phối nội dung được truy xuất từ ​​Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào không được ĐIỀU KHOẢNnày cho phép hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của MoTaiKhoanChungKhoanVPS;
 • Bán, chuyển nhượng, cấp phép con hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào trong Dịch vụ hoặc nội dung có thể truy cập thông qua Trang web;
 • Truy cập Trang web hoặc Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện được cung cấp bởi MoTaiKhoanChungKhoanVPS;
 • Sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ để vi phạm bất kỳ luật nào (cho dù địa phương, tiểu bang / tỉnh / lãnh thổ, quốc gia hoặc quốc tế), dù cố ý hay không;
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc trình bày sai về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
 • Thao túng số nhận dạng để ngụy tạo nguồn gốc của bất kỳ câu hỏi, câu trả lời hoặc nhận xét nào mà bạn đăng trên Trang web;
 • Tham gia vào “quét màn hình”, “cạo cơ sở dữ liệu,”; và / hoặc
 • Tạo điều kiện cho các vi phạm Điều khoản này hoặc Chính sách Bảo mật.

Sự riêng tư

Trang web này có thể thu thập thông tin cá nhân từ một số Người dùng. Vui lòng xem lại  Chính sách Bảo mật của chúng tôi  để hiểu thông tin chúng tôi thu thập và lưu trữ, cách thông tin đó được sử dụng, cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó và quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật được kết hợp bằng cách tham chiếu và là một phần của ĐIỀU KIỆN này.

Thông tin liên lạc

Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi, bạn thể hiện rõ ràng sự đồng ý của mình để nhận bất kỳ và tất cả các thông tin liên lạc, thông báo và tiết lộ của chúng tôi mà chúng tôi có thể cung cấp liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, liên lạc qua e-mail, trong ứng dụng và trò chuyện trong trang web. Tất cả các thỏa thuận, thông báo và thông tin liên lạc mà chúng tôi cung cấp cho bạn qua email sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý mà chúng bằng văn bản và được chuyển đến bạn. MoTaiKhoanChungKhoanVPS sẽ có quyền tiết lộ bất kỳ email nào do Người dùng gửi hoặc bất kỳ tài liệu bị phản đối nào, để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của MoTaiKhoanChungKhoanVPS, khách hàng, nhà cung cấp và Người dùng của MoTaiKhoanChungKhoanVPS. Bất kỳ thông báo nào như vậy cũng có thể bao gồm các email có nội dung quảng cáo, tiếp thị, và thông tin quảng cáo và khuyến nghị mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm, phù hợp với luật hiện hành. Phù hợp với luật CAN-SPAM hoặc chống thư rác của liên bang, nếu bạn không muốn nhận email thương mại, bạn có thể hủy đăng ký theo hướng dẫn trên bất kỳ email nào, trừ trường hợp chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông báo hành chính và giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Tài khoản của bạn, xác nhận đăng ký của bạn cho các Khóa học, thông tin về tiến trình của bạn hoặc các dịch vụ khác có thể cần thiết để cung cấp cho bạn bất kỳ một trong các Dịch vụ.

Nếu bạn cung cấp số điện thoại của mình cho chúng tôi khi đăng ký Tài khoản hoặc sử dụng các Dịch vụ MoTaiKhoanChungKhoanVPS khác trên Trang web, bạn hoàn toàn đồng ý nhận các cuộc gọi và tin nhắn văn bản tự động hoặc ghi âm trước từ MoTaiKhoanChungKhoanVPS theo số đó. Nếu số điện thoại là số điện thoại di động, bạn đồng ý nhận SMS hoặc tin nhắn văn bản tại số đó. Chúng tôi có thể thực hiện các cuộc gọi hoặc tin nhắn như vậy để (i) thông báo cho bạn về tài khoản của bạn và bất kỳ việc sử dụng tài khoản nào; (ii) cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan đến các Khóa học Trực tuyến, Hội thảo trên Web, v.v.; (iii) khắc phục sự cố với tài khoản của bạn; (iv) giải quyết tranh chấp; (v) liên hệ với bạn với các ưu đãi và khuyến mãi; hoặc (vii) nếu cần thiết để phục vụ tài khoản của bạn hoặc thực thi các ĐIỀU KIỆN này, chính sách của chúng tôi, luật hiện hành hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ số điện thoại của bạn với các bên thứ ba vì mục đích của họ mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại của bạn với các Chi nhánh của chúng tôi hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các công ty hỗ trợ khách hàng, thanh toán hoặc thu tiền, những người mà chúng tôi đã ký hợp đồng với để hỗ trợ chúng tôi theo đuổi các quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản này, chính sách của chúng tôi, luật hiện hành , hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn.Bạn đồng ý rằng các bên này cũng có thể liên hệ với bạn bằng các cuộc gọi và tin nhắn văn bản được gọi tự động hoặc ghi âm trước, khi được chúng tôi cho phép để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã xác định ở trên, chứ không phải cho mục đích riêng của họ. Phí điện thoại theo phút và tin nhắn tiêu chuẩn có thể được áp dụng.

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo quyết định của mình, theo dõi hoặc ghi lại các cuộc trò chuyện qua điện thoại mà bạn hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn thực hiện với chúng tôi hoặc các đại lý của chúng tôi vì mục đích kiểm soát chất lượng và đào tạo hoặc để bảo vệ chính chúng tôi. Bạn thừa nhận và hiểu rằng, mặc dù liên lạc của bạn với chúng tôi có thể bị nghe lén, theo dõi hoặc ghi lại, nhưng không phải tất cả các đường dây điện thoại hoặc cuộc gọi đều có thể được chúng tôi ghi âm và chúng tôi không đảm bảo rằng bản ghi âm của bất kỳ cuộc điện thoại cụ thể nào sẽ được lưu giữ hoặc truy xuất.

Nhận xét

Chúng tôi hoan nghênh tất cả phản hồi, ý tưởng, phát minh, tài liệu và đề xuất (“ Phản hồi ”) từ Người dùng liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng MoTaiKhoanChungKhoanVPS không từ bỏ bất kỳ quyền nào để sử dụng các Phản hồi tương tự và / hoặc có liên quan mà trước đây hoặc đương thời đã biết đến, cho dù được phát triển bởi nhân viên, nhà thầu, thu được từ các nguồn khác hoặc do Người dùng khác gửi. Hơn nữa, bằng cách gửi bất kỳ Phản hồi nào, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng Phản hồi mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng Phản hồi đó hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn.

Quyền sở hữu

Trang MoTaiKhoanChungKhoanVPS và nội dung của nó được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật độc quyền khác. Xem Thông báo Bản quyền của chúng tôi.

Báo cáo Vi phạm Bản quyền. MoTaiKhoanChungKhoanVPS coi các khiếu nại về vi phạm bản quyền một cách nghiêm túc. Chúng tôi sẽ phản hồi các thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc tuân theo luật hiện hành. Đối với người dùng Hoa Kỳ, nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có thể truy cập trên hoặc từ Trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó (hoặc quyền truy cập vào chúng) khỏi Trang web bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Đại lý bản quyền của chúng tôi (được chỉ định bên dưới). Theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (17 USC § 512) (” DMCA “), thông báo bằng văn bản (” Thông báo DMCA “) về cơ bản phải bao gồm những điều sau:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
 • Nhận dạng tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm hoặc nếu khiếu nại liên quan đến nhiều tác phẩm trên trang web, một danh sách đại diện của các tác phẩm đó.
 • Nhận dạng tài liệu mà bạn cho là vi phạm một cách đủ chính xác để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó.
 • Thông tin đầy đủ mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn (bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ e-mail nếu có).
 • Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Một tuyên bố rằng thông tin trong văn bản thông báo là chính xác.
 • Tuyên bố, sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Tổng quan

 

Việc Người dùng hoặc MoTaiKhoanChungKhoanVPS không thực hiện bất kỳ quyền nào hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của ĐIỀU KIỆN này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền xét thấy là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì tòa án sẽ có hiệu lực đối với các ý định được phản ánh trong điều khoản ở mức độ có thể, và các điều khoản khác của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và tác dụng.